King Fucoidan
Họ và tên: 
Nguyễn Thanh Vân
Học vị: 
Dược sĩ
Vai trò: 
Kiểm duyệt nội dung
Giới thiệu: 

Dược sĩ Nguyễn Thanh Vân